Povežite se s nama

U fokusu

Ivan Topolnjak: Avar nanosi ozbiljnu materijalnu i moralnu štetu poslovanju Termoplina

Objavljeno:

- dana

STIGAO DEMANTI

Direktor varaždinskog Termoplina i suvlasnik ove tvrtke Ivan Topolnjak reagirao je demantijem na tvrdnje dogradonačelnika Zlatana Avara koje je iznio u razgovoru za 7 Plus Regionalni tjednik.

Podsjećamo, dogradonačelnik Avar je između ostaloga ustvrdio da je Termoplin odbio vratiti svojem vlasniku Gradu Varaždinu 1,5 milijuna kuna za preplaćene račune, te da Ivan Topolnjak odbija dostaviti financijska izvješća…, zbog čega prvom čovjeku Termoplina prijeti smjena.

>>Bizarno: Ivan Topolnjak je odbio vratiti novac za preplaćene račune i ne da financijske izvještaje

Demantij Termoplina u nastavku donosimo u cijelosti:      

Već dulje vrijeme, od strane dogradonačelnika gosp. Z. Avara, nanosi se ozbiljna materijalna i moralna šteta poslovanju Termoplina d.d. Varaždin. Aktivnost dogradonačelnika gosp. Z. Avara, usmjerena protiv Termoplina d.d. Varaždin, još više začuđuje ako se uzme u obzir činjenica da je Grad Varaždin jedan od dioničara Termoplina, iz čega proizlazi da gosp. Z. Avar djeluje i protivno interesu građana.

Stoga ćemo u nastavku dati konkretne činjenice i dokaze zašto je i da li je Termoplin d.d. Varaždin stvarno uskratio Gradu Varaždinu pravo na informiranost.

Na samom početku što se tiče cijene i provedenog postupka opskrbe plinom još jednom, jasno i glasno, naglašavamo kako je Grad Varaždin sam sastavio dokumentaciju za nadmetanje i Grad Varaždin je sam odlučio da to bude promjenjiva cijena. Grad Varaždin je pitao, a Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odgovorila da natječajna dokumentacija može dovesti krajnjeg kupca u rizik skuplje cijene plina ukoliko dođe do promjena na tržištu plina.

HERA je sugerirala Gradu Varaždinu da odredi ili fiksnu cijenu ili da odredi formulu, te da time smanji rizik promijenjive cijene, ali Grad Varaždin ništa od toga nije prihvatio već je u cijelosti išao na rizik tržišta. Termoplin d.d. Varaždin cijenu plina fakturirao je onako kako je Grad Varaždin odredio natječajnom dokumentacijom. Važno je i naglasiti kako Grad Varaždin i javne ustanove nisu osporile niti jedan račun, svi računi su uredno likvidirani, proknjiženi, provjereni od strane krajnjeg kupca i plaćeni, da bi se sada nakon isteka ugovora, nakon što je uredno isporučen plin javljale prije svega nekompetentne i nestručne osobe koje ne poznaju niti predmet poslovanja, niti postupak javne nabave, niti financijsko poslovanje trgovačkih društva niti plinsku djelatnost, i traže povrat novca na bazi trenutne, niže cijene plina.

Ukoliko je Grad Varaždin ili bilo koja javna ustanova bila nezadovoljna primjenom promijenjive cijene i/ili načinom informiranja mogla je u bilo kojem trenutku odabrati drugog opskrbljivača, a do čega nije došlo.

Stoga, opravdano postavljamo pitanje temeljem koje pravne osnove, temeljem kojeg zakona, temeljem kojih dokaza i temeljem kojeg naloga mjerodavnih tijela, bi Termoplin d.d. Varaždin morao izvršiti tzv. povrat “preplaćenih sredstava” – temeljem zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina koji je donesen nakon jednostranog 5 minutnog monologa “stručnog i mjerodavnog” gosp. Z. Avara koji raspolaže potrebnim “ovlaštenjem, znanjem i kompetencijama revizorskog tijela” ili možda temeljem izračuna internog revizora gosp. Hraina koji je politički opredijeljen, koji nije nepristran, koji je zaposlenik u Gradu Varaždinu i koji ne poznaje osnovnu razliku između tarife opskrbe plinom u obvezi javne usluge (kućanstva) i cijene opskrbe plinom kao tržišne usluge (poduzetništvo)?

Neosporna je činjenica kako je tezu dogradonačelnika gosp. Z. Avara o tzv. “preplaćenim iznosima” odbacila Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) koja je konstatirala kako su fakturirane cijene Gradu Varaždinu i javnim ustanovama niže od prosječnih cijena svih opskrbljivača u Republici Hrvatskoj, kao i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je odbila inicijativu Grada Varaždina o razmatranju narušavanja tržišnog natjecanja.

Uz dužno poštovanje prema vijećnicima i tijelima Grada Varaždina odluka Gradskog vijeća o tzv. povratu preplaćenih sredstava” je jednostrana odluka koja nema potrebnu pravnu osnovu i nije obvezujuća za Termoplin d.d. Varaždin. Argumente, dokaze i činjenice za takav stav prezentirali smo i gradonačelniku I. Čehoku i predsjedniku Gradskog vijeća D. Habijanu. Termoplin d.d. Varaždin nije se oglušio na predmetnu problematiku već istu nastoji argumentirati odgovornim osobama Grada Varaždina.

Ne ulazimo u gradske strukture i način donošenja političkih odluka, ali odluke u Termoplinu kao dioničkom društvu donose se sukladno zakonu, donosi ih Uprava Društva koja odgovara Nadzornom odboru odnosno dioničarima na Skupštini Društva – i od toga se neće nikad odstupiti neovisno od toga kako se zvala i od koje strane dolazila politička vlast u Gradu Varaždinu.

Stoga pozivamo dogradonačelnika Grada Varaždina da prije medijskih prijetnji kako Ivan Topolnjak treba otići jer je odbio poštivati odluku vlasnika da ipak konzultira mjerodavnu zakonsku regulativu kao i Statut Termoplina d.d. Varaždin. Grad Varaždin nije jedini dioničar, i nije 100% vlasnik Termoplina d.d. Varaždin, a sve odluke, da bi bile valjane donose se na Skupštini Društva, a ne u Gradskom vijeću, brojem glasova koji je propisana Statutom Termoplina.

Temeljem čl. 45. toč. 30 Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina razmatra izvješća o radu trgovačkih društva u kojima Grad Varaždin ima udjele. Ova odredba ne predviđa da vijećnici donose odluku o prihvaćanju ili odbijanju financijskih izvješća – no ipak vijećnici iz godine u godinu pristupaju glasovanju i donose odluke koje nemaju praktičnu primjenu, a još manje imaju ovlasti da na sjednici Gradskog vijeća smjenjuju direktore dioničkih društva.

Uz dužno poštovanje prema svim vijećnicima Grada Varaždina isti bi se trebali zapitati da li su stvarno mjerodavni za donošenje takvih odluka, da li znaju iščitati financijske izvještaje te da li imaju potrebna znanja i kompetencije iz područja knjigovodstva, revizije, prava i plinske djelatnosti, ili samo slijede preporuke odbora i/ili političke većine. Financijska izvješća dioničkih društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima razmatraju se i prihvaćaju ili odbijaju na Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Sva financijska izvješća kroz čitavo vrijeme poslovanje razmatrana su i prihvaćena na Skupštinama Društva, kao i financijska izvješća za 2016. godinu koja su razmotrena i prihvaćena na Glavnoj skupštini Društva koja je održana dana 29.03.2017. godine i na kojoj je bio prisutan predstavnik Grada Varaždina sa potrebnim ovlastima uz prisustvo odvjetnika.

Ovim putem ne osporava se zakonsko pravo koje pripada graciskim vijećnicima da razmatraju, da usuglašuju stavove sa gradonačelnikom u zastupanju interesa Grada Varaždina u svojstvu dioničara, ali to se ne radi na način kako to prezentira trenutno aktualni dogradonačelnik Grada Varaždina, odluke ne donosI jedan dioničar, odluke sa ne najavljuju putem medija, ne prijeti se, poštuje se prije svega zakon s kojim taj isti dogradonačelnik očito ima najveći problem, ali i sa upoznavanjem poslovne kulture i rječnikom koji egzistira u krugovima gospodarstvenika i privatnog kapitala.

Da bi se smijenila Uprava Termoplina d.d. Varaždin, za to treba imati valjan razlog, a to zasigurno nije osobna revoltiranost dogradonačelnika Z. Avara jer se nije postupilo po njegovim željama i prohtjevima. Da budemo jasni, Termoplin d.d. Varaždin nije se oglušio niti na jednu službenu prepisku koja je došla od bilo kojeg dioničara (gradonačelnika/Gradskog vijeća), pa tako i od Grada Varaždina. U predmetu cijene odgovorili smo argumentima i dokazima gradonačelniku Grada Varaždina, I. Čehoku i predsjedniku Gradskog vijeća, D. Habijanu, a što se tiče zahtjeva za financijskIm izvješćima unazad pet godina gosp. Z. Avar upućen je na mjerodavnu zakonsku regulativu.

Naime, Grad Varaždin nije jedini dioničar Termoplina i Uprava Društva na zahtjev koji nije sukladan zakonu ne može odgovoriti dostavom dokumentacije jer bi time prekršila taj isti zakon i dovela u rizik vlastito poslovanje.

No ipak, ako stavimo sa strane zakonsku neusklađenost, traženje dogradonačelnika Z. Avara u potpunosti je bespredmetno jer se sva financijska izvješća prethodnih godina, uključujući i financijska izvješća Termoplina d.d. Varaždin za 2016. godinu već nalaze u Gradu Varaždinu, i to od ožujka ove godine, Grad Varaždin ta ista izvješća za koja dogradonačelnik danas javno tvrdi kako ih je Termoplin d.d. Varaždin odbio dati, objavio je na poveznici http://gric.varazdin.hr/vijece te su time dostupna ne samo gradskim vijećnicima nego i cjelokupnoj javnosti.

Ta ista izvješća uvrštena su u dnevni red i o njima će raspravljati vijećnici, a dogradonačelnik će uz gradonačelnika davati potrebna obrazloženja. Komplet financijskih izvještaja sadrži pozitivan nalaz revizorske kuće HLB Revidicon d.o.o. koja je revidirala financijske izvještaje za 2016. godine jer smo obveznici godišnje revizije, bilješke i godišnja izvješća Uprave, izvješća Nadzornog odbora te zapisnik Glavne skupštine sa svim pripadajućim odlukama.

Ista procedura dostave financijskih izvješća uredno je provedena za 2016. godinu, ali i za sva izvješća prethodnih godina koja su revidirana od mjerodavnih i stručnih tijela te potvrđena na Skupštini Društva. Sva financijska izvješća uredno su stavljena na uvid dioničarima, a u skladu s zakonom javno su objavljena i dostupna su na stranicama FINA-e.

lako vjerujemo kako je dogradonačelnik vrlo svestrana i sveznala osoba što je neophodna vrlina jednog probitačnog lokalnog političara sa potrebom kontinuiranih medijskih istupa, on ipak nije relevantna osoba koja bi imala znanje i ingerenciju provođenja dubinske analize novčanih poslovanja Termoplina d.d. Varaždin.

Tu izjavu nikako ne dajemo u kontekstu straha ili skrivanja podataka, već naprotiv u cilju poštivanja, prije svega, pravnog ustroja trgovačkih društva i poreznog ustroja. Termoplin d.d. Varaždin ne boji se niti jedne revizije ili kontrole jer vjeruje u dosljednost i transparentnost svog rada kojeg redovito kontrolira Porezna uprava, Državna revizija, Carinska uprava, HERA i druge institucije.

• Termoplin d.d. Varaždin je veliki porezni obveznik te je time u ingerenciji Ministarstva financija, Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike koji na mjesečnoj razini kontrolira priljeve i odljeve novčanih sredstava.

• Termoplin d.d. Varaždin je srednji poduzetnik i temeljem Zakona o računovodstva obveznik je godišnje revizije koju objavlja revizorska kuća koju su odabrali dioničari na Skupštini Društva – trenutno to je HLB Revidicon d.o.o.

• Termoplin d.d. Varaždin obavlja i reguliranu djelatnost plinskog gospodarstva, a nadzor nad primjenom tarife distribucije plina i tarife opskrbe plinom u obvezi javne usluge obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA

• Termoplin d.d. Varaždin podliježe nadzoru Ureda za državnu reviziju koji ne daje naloge, već preporuke za poboljšavanje daljnjeg poslovanja

I naposljetku obzirom na najavljenu smjenu Uprave Termoplina d.d. Varaždin postavljamo Vam pitanje da li su rezultati koje je ostvario Ivan Topolnjak dokaz da ovu Upravu Društva treba smijenit, da li su pokazatelj da ne postoji strategija razvoja, da li potvrđuju da poslovanje nije dosljedno, da se ne poštuje zakon, te da li stvarno Grd Varaždin, s kuta dioničara, ima opravdani i valjani razlog za traženje takve odluke?

Odgovor na ovo pitanje prepuštamo Vama i Vašoj savjesti, ali u zavisnosti od Vaše odluke Termoplin Varaždin poduzet će mjere kojima će konačno stati na kraj komunikaciji koja je puna prijetnji, ishitrenih političkih izjava, nekontroliranog vrijeđanja na osobnoj i profesionalnoj osnovi, neprovjerenih i nedokumentiranih tvrdnji te narušavanja ugleda i imidža Društva.

Svih ovih mjeseci nastojali smo ne komunicirati putem medija, i ne se spuštati na primitivnu razinu, ali sad je prevršena svaka mjera i takvom načinu komunikacije treba stati na kraj. Javnost mora znati da je gosp. Z .Avar u svojim javnim istupima naspram Termoplina d.d. Varaždin motiviran isključivo osobnim animozitetom, budući da stvarnih argumenata nema, a o čemu nećemo voditi daljnju prepisku putem medija već ćemo pravdu tražiti na sudu, a sve s ciljem zaštite interesa Termoplina d.d. Varaždin i ostalih dioničara Termoplina d.d. Varaždin.

Dogradonačelnik gosp. Z. Avar mimo zakona želi provesti svoju samovolju, stoga vijećnici Grada Varaždina nemojte ponoviti pogrešku sa 3. sjednice Gradskog vijeća kada ste najavili smjenu ravnatelja javnih ustanova jer netko nije znao na pravilan način prezentirati financijske izvještaje i usporedbe između proteklog i tekućeg razdoblja te jer se ne poznaju zakoni specifični za pojedinu djelatnost.

Termoplin d.d. Varaždin ne će biti talac jednog pojedinca koji je tek ušao u političku arenu na leđima jednog prepoznatljivog pojedinca i koji tek treba percipirati politički dijalog u lokalnoj zajednici. Grad Varaždin u svojstvu dioničara dobio je svu dokumentaciju koja mu pripada temeljem Zakona o trgovačkim društvima, a financijska izvješća su potvrđena i odobrena na mjerodavnim institucijama, stoga Termoplin d.d. Varaždin ne može vršiti isplatu novca na temelju zahtjeva pojedinog dioničara, pa makar to bila i jednoglasna odluka Gradskog vijeća.

Ukoliko se takva samovolja provodi u drugim ustanovama i društvima, u Termoplinu d.d. Varaždin se neće provoditi, poštovat će se vladavina prava i zakona, a interese Društva i ostalih dioničara, ako treba zaštiti ćemo i pred Ustavnim sudom odnosno sudovima u Europskoj uniji.

Termoplin d.d. Varaždin uvijek je bio i bit će otvoren dijalogu sa argumentima koji svoje uporište imaju, prije svega, u zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Direktor:

lvan inž. Topolnjak

Izvor:
Foto: Ilustracija

U fokusu

FOTO U varaždinskoj bolnici instalirana zračna pošta za laboratorijske uzorke pacijenata

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ivan Agnezović

U Općoj bolnici Varaždin danas, 1. ožujka, predstavljena je zračna pošta za laboratorijske uzorke pacijenata putem cijevi između zgrade Interne i zgrade Medicinsko-biokemijskog laboratorija OB Varaždin.

Sustav zračne pošte instalirani je te je u funkciji od studenoga prošle godine, a pomoću tog instaliranog sustava laboratorij dolazi do zgrade Interne, čime se omogućuje brže postavljanje dijagnoze i raniji početak liječenja, bez potrebe za dodatnim pakiranjem. Sustav zatim brzo i sigurno transportira epruvete s uzorcima direktno u laboratorij te tako značajno smanjuje vrijeme obrade.

Na konferenciji za medije objašnjeno je da sustav naziva TEMPUS600 predstavlja jedinstveni transportni sustav koji omogućuje transport uzoraka, odnosno epruveta, do laboratorija unutar nekoliko sekundi. Postojeći sustav TEMPUS600 prilikom instalacije odrađen je tako da se može instalirati u nove i postojeće zgrade bolnice te se može povezati sa sustavima automatizacije u laboratoriju.

Procijenjena vrijednost sustava linije iznosi milijun kuna, a sastoji se od: ulazne stanice za slanje uzoraka pojedinačno, sa mjesta uzorkovanja (zgrada Interne), transportne pneumatske cijevi duge 195 metara i stanice za prihvat uzoraka u laboratoriju.

– Moram izraziti veliko zadovoljstvo što smo u Hrvatskoj prvi dobili priliku da se instalira uređaj za transport laboratorijskih uzoraka od mjesta uzorkovanja do mjesta gdje ti uzorci moraju biti analizirani, a to je naš laboratorij. Uređaj se zove TEMPUS, riječ je o sustavu pneumatskih cijevi koji se sastoji od nekoliko jedinica, jedna je ulazna jedinca u paviljonu Službe za interne bolesti i pedijatrijski odjel, a povezana je s cijevi dugačkom od 195 metara sa našom jedinicom, koja se nalazi u laboratoriju gdje vršimo prihvat tih uzoraka. Veliki napredak u radu, zbrinjavanju i pružanju opće zdravstvene skrbi našim pacijentima koji se zbrinjavaju u našoj hitnoj internističkoj ambulanti i pedijatrijskoj ambulanti je taj što uzorak nakon vađenja krvi dolazi u laboratorij unutar 25 do 31 sekundi. Znači, nema više potrebe (za hitne pacijente) za dostavom uzoraka od dostavljača ili medicinske sestre. Uzorak odmah ulazi u obradu u pristupa se analizi te unutar tog zlatnog sata (od uzorkovanja do isporuke rezultata) su rezultati dostupni unutar maksimalno sat vremena – rekla je voditeljica Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija Ivanka Ostroški.

Dodala je da to doprinosi da kliničari, na temelju nalaza, donose zaključak o tome hoće li pacijenta smjestiti na odjel ili otpustiti na kućno liječenje. Ujedno je naglasila da je ovakav sustav prvi u Hrvatskoj instaliran u OB Varaždin i to početkom studenoga u fazi COVID najtežeg trenutka, a potom u Zadru. U svijetu se nalazi još u 124 bolnice i u 21 zemlji.

– Cijela priča košta 1.000.000 kuna, s 100.000 kuna pripremama, a bili smo potaknuti činjenicom da su nam građevinski radovi koje obavljamo na objedinjenom hitnom prijmu i dnevnoj kirurgiji, omogućili da napravimo te iskope. Kao što je ravnatelj dr. Kudelić naglasio, kad ljudi vele „zračna pošta“ misle da nešto ide po zraku, ali ne. Uređaj radi na pritisak zraka u cijevima, koje su pod zemljom. Sve zajedno je „kičma“ jedne mreže paviljonskog sustava bolnice i ovakva vrsta komunikacije je optimalna, najbolje što možemo učiniti – zaključio je župan Radimir Čačić.

Nastavite čitati

U fokusu

“Brojne terase danas se neće otvoriti, brojni poduzetnici nisu izdržali teret krize”

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Današ je počelo popuštanje mjerea za ugostitelje, a situaciju su komentirali iz Udruge Glas poduzetnika, Regionalnog ureda Varaždin.

Najavili su i da u utorak, 2. ožujka, u Varaždin dolazi Hrvoje Bujas, poduzetnik i predsjednik Glasa poduzetnika.

Priopćenje o popuštanju mjera u nastavku prenosimo u cijelosti, a potpisuje ga Darko Molnar, Koordinator Regionalnog ureda Varaždin Udruge Glas poduzetnika.

Danas se napokon otvaraju terase ugostiteljskih objekata, a dok pojedini političari kažu da je ovo nagrada ugostiteljima i građanima zbog dobre epidemiološke situacije, podsjetimo što se sve događalo.

Prije svega želio bih naglasiti kako od početka zagovaramo pridržavanje mjera, kad su one realne, provedive i normalne, te nam je na prvom mjestu zdravlje gostiju i zaposlenika.

Međutim, gorka je ova nagrada kad znamo da se brojne terase danas neće otvoriti, da brojni poduzetnici nisu izdržali teret krize i da radna mjesta nisu sačuvana.

Gorka je ova nagrada kad se sjetimo kašnjenja isplata potpora za očuvanje radnih mjesta, kao i kad se sjetimo prizora tjeranja gostiju koji su se zadržali ispred objekata nakon što bi kroz prozorčiće dobili kavu.

Ovom prilikom i velika zahvala HOK-u u ime svih njegovih prisilnih članova, koji je zdušno poslao plan dospjeća komorskog doprinosa u paušalnom iznosu za 2021 godinu. Umjesto da oni budu primjer i oslobode svoje prisilne članove komorskog doprinosa barem do kraja 2021, među prvima su poslali podsjetnike na svoj parafiskalni namet.

Vjerujemo u skori kraj prisilnog članstva i u HOK-u i HGK, a podsjećamo i župana, gradonačelnike i načelnike na naše zahtjeve za ukidanje nameta.

Imamo u Hrvatskoj gradove i općine koji su ukinuli namete ili su minimalni pa vjerujemo da će I u našoj županiji krenuti za tim primjerom. Jer, imamo vidljive dokaze da se može ne samo egzistirati nego i razvijati, a bez da teret na leđima nose poduzetnici, ali i radnici u privatnom sektoru. Cilj je da Varaždinska županija postane free zona poreza na potrošnju do kraja godine i da maksimalno smanjimo sve namete, a s ciljem razvoja gospodarstva, očuvanja radnih mjesta i plaća radnicima.

I za kraj, hvala svim građanima na strpljenju, podršci…

Zato danas izađite, popijte kavu u omiljenom kafiću i naručite omiljeno jelo u restoranu. Na taj ćete način podržati ugostitelje, a obavezno se pridržavajte mjera kako zbog sebe, svog zdrvlja, ali i svih drugih, tako i zbog mogućeg represivnog aparata koji čeka iza ugla u vidu inspektora i redara i broji vam gutljaje i zalogaje.

Nastavite čitati