IZVORMeđimurska priroda

Dojave uočenih problema

Na internetskim stranicama „Međimurske prirode“ dostupan je obrazac za dojavu čuvarima prirode. Putem tog obrasca, svi zainteresirani mogu prijaviti uočeni problem u prirodi, a prijava se upućuje direktno čuvarima prirode koji onda dalje postupaju po službenoj dužnosti. Naravno, ako je problem direktno vezan za zaštićena područja ili zaštićene vrste unutar ili izvan zaštićenih područja.

Neposredni nadzor

Time je rad Javne ustanove još više približen svima onima koji žele doprinijeti očuvanju prirode u Međimurju.

Neposredni nadzor zaštićenih područja osnovni je zadatak čuvara prirode. Budući da je značajan dio Međimurske županije prepoznat kao područje vrijedne prirode te je kao takav zaštićen u nekoj od zakonskih kategorija zaštite, a trenutni broj čuvara prirode zaposlen u „Međimurskoj prirodi“ još uvijek nije dostatan za kvalitetno pokrivanje cjelokupnog terena na svakodnevnoj bazi, dojave lokalnog stanovništva čuvarima prirode smatramo važnom karikom u ispunjavanju zadaće očuvanja prirode kao zajedničkog cilja svih stanovnika Međimurja.

Čuvari prirode postupaju po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o zaštiti prirode te procesuiraju one zabranjene radnje i kažnjiva ponašanja koja su taksativno navedena u Zakonu, što ne znači da prilikom uočavanja problema koji direktno ne spadaju u njihovu domenu okreću glavu. Prijave koje dolaze do čuvara prirode, a spadaju u djelokrug rada drugih institucija, ne završavaju u ladici, već se nakon obrade i prikupljanja relevantnih informacija prosljeđuju do nadležnih institucija na daljnje postupanje. Postignuta razina kvalitetne suradnje s inspekcijama, policijom, komunalnim redarima i ostalima preduvjet je uspješnog rješavanja problema na terenu.

Prijave i savjeti

Stoga apeliramo na sve zainteresirane da iskoriste mogućnost dojave čuvarima prirode i da pritom navedu što je moguće više informacija o potencijalnom problemu. U obrascu dojave postoji mogućnost prilaganja fotografija i odabira lokacije na karti. Dojava čuvarima prirode u pravilu ne može biti anonimna upravo zbog mogućnosti prikupljanja dodatnih informacija od prijavitelja, ali se anonimnost poštuje prilikom postupanja prema trećoj strani.

Dakako, osim dojava o problemima, žitelji Međimurja mogu prijaviti i neki pozitivni uočeni fenomen, pronalazak rijetke vrste ili staništa, poslati fotografiju dijela međimurske prirode kojeg smatraju vrijednim pažnje, ali isto tako i ponuditi savjet kako pridonijeti očuvanju prirode u našemu Međimurju.

Velimir Bašek, glavni čuvar prirode u Međimurskoj županiji

Komentari

Komentara