Povežite se s nama

Sponzorirani

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Objavljeno:

- dana

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/23), općinski načelnik Općine Pribislavec raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. godinu

· Iznosi stipendija za akademsku godinu 2023./2024. godinu su:

Čakovec – 50,00 eura mjesečno
Varaždin – 65,00 eura mjesečno
Zagreb – 80,00 eura mjesečno
Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba i inozemstvo – 95,00 eura mjesečno

UPUTE ZA PRIJAVU U SOM-NATJEČAJ!

· Stipendija Općine Pribislavec dodjeljuje se:

– na vrijeme trajanja redovnog studija dok stipendistu traje status redovnog studenta i to za 10 mjeseci u akademskoj godini.

· Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine Pribislavec koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Općine Pribislavec neprekidno u trajanju najmanje 5 godina prije objave natječaja,

– čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija u prethodnim godinama iznosi najmanje 2,5 (ako se upisuje više godina studija) ili studentima prve godine studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i maturu.

· Dokumenti koje je potrebno dostaviti za dodjelu stipendije Općine Pribislavec:

1. zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom,

2. uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra koje je student upisao,

3. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom studija,

4. dokaz o prosjeku ocjena najmanje 3,5 tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i maturu za studente prve godine studija,

5. preslika osobne iskaznice,

6. izjava da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju,

7. izjava o članovima kućanstva (ime i prezime, srodstvo),

8. potvrda škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji,

9. potvrda poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu,

10. potvrda o dodatnim prihodima u tekućoj godini za članove kućanstva koji ih ostvaruju,

11. potvrda o mirovini ili odrezak o isplati tuzemne/inozemne mirovine, odnosno potvrda o mirovini sa zaštitnim dodatkom za članove kućanstva koji je primaju,

12. za roditelje ili skrbnike koji su hrvatski branitelji, potvrda Ureda za obranu da su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana,

13. za roditelje ili skrbnike koji su nezaposleni – potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno rješenje o pravu na novčanu naknadu,

14. za roditelje ili skrbnike koji su korisnici stalne novčane pomoći – potvrda Centra za socijalnu skrb,

15. izjava kandidata ukoliko je dijete bez jednog/oba roditelja ili dijete samohrane majke ili oca.

Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatskom jeziku.

Prijevod natječajne dokumentacije može izvršiti kandidat uz vlastoručno potpisanu izjavu na kraju prijevoda kojom izjavljuje da je prevedeni tekst autentičan originalu.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 31.10.2023. godine putem sustava SOM-NATJEČAJ.

· O rezultatima Natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana obavljenog izbora.

· S korisnikom stipendije sklopiti će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

· Nakon završetka Natječaja dostavljeni se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

· Ostale informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec na broj telefona 040/360-211 te na stranicama Općine Pribislavec www.pribislavec.hr.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 31.10.2023. godine putem sustava SOM-NATJEČAJ.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Studenti koji već primaju stipendiju Općine Pribislavec trebaju samo na ju[email protected] email poslati potvrdu o upisu akademske godine.

UPUTE ZA PRIJAVU U SOM-NATJEČAJ!

Sponzorirani

Posjetite novootvoreni salon ljepote Lady Chic & Nails u Varaždinu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Na adresi Koprivnička ulica 12 A u Varaždinu, odmah iza zgrade benzinske Petrol, vrata je otvorio novi salon Lady Chic & Nails.

Njega ruku, ugradnja gel noktiju, trajni lak, depilacija šećernom pastom te voskom za žene i muškarce, trajna šminka, njega stopala i te uređenje obrava i trepavica usluge su koje pružaju po atraktivnim cijenama.

Vlasnica salona Lady Chic & Nails je Valentina Žnidarić, velika zaljubljenica u sve što ima veze s ljepotom, a rekla nam je da joj je otvorenje vlastitog salona ljepote djevojački san.
Što prije rezervirajte termin za neke od njihovih beauty usluga na mobitel 099/388 4514.

Također, svakako ih zapratite na njihovim društvenim mrežama; Lady Chic & Nails na Facebooku i ladychicandnails na Instagramu.

Nastavite čitati

Sponzorirani

Općina Pribislavec na neodređeno vrijeme zapošljava referenta za proračun, financije i računovodstvo

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Općina Pribislavec raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec za sljedeće radno mjesto (dalje u tekstu: Natječaj):

REFERENT ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

• 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:

• srednja stručna sprema ekonomske struke

• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

• poznavanje rada na računalu

• položen državni ispit

Pored navedenih posebnih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:

1. životopis,

2. dokaz o državljanstvu (preslika isprave iz članka 29. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu

(„Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21) –

važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti preslika domovnice),

3. dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o maturi ili diplome)

4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili slično)

5. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o stažu)

6. dokaz o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit)

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

8. vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na Natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Na web stranici Općine Pribislavec – www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto Referent za proračun, financije i računovodstvo, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim

novinama“, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu – Referent za proračun, financije i računovodstvo – NE OTVARATI“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obavješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

DOKUMENTI NATJEČAJA

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje