Povežite se s nama

Međimurje

Samo za Poduzetnički centar 16 milijuna kuna

Objavljeno:

- dana

PRELOG

Grad Prelog prijavio je tijekom 2016. godinu čak 32 projekta koji se odnose na područje kulture, turizma, zaštite okoliša i očuvanje biološke raznolikosti, gospodarstva te razvoja infrastrukture, rečeno je na konferenciji za medije na kojoj ih je predstavio gradonačelnik Ljubomir Kolarek sa svojim timom.

Kolarek je istaknuo da se u Gradu Prelogu intenzivno radilo na pripremi projekata, i to ne samo u dijelu pisanja prijavnica nego i u dijelu izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja suglasnosti, mišljenja te dozvola nadležnih tijela. Od važnijih projekata istaknuti su oni prekogranične suradnje – INTERREG HR-SLO i INTERREG HR-HU, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Industrijskoj zoni Prelog – Istok te Poduzetnički centar Prelog. Gradonačelnik je istaknuo da je Grad Prelog uvidio važnost identificiranja problema s kojima se suočavaju gospodarstvenici Grada Preloga, stoga je u rujnu pokrenut postupak izrade Strategije razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. godine. Navedenom strategijom identificirani su ključni gospodarski razvojni problemi i definirane su razvojne potrebe cjelokupnoga gospodarstva Grada Preloga, a što je provedeno modelom anketnog istraživanja i participativnim uključivanjem gospodarskih dionika. Pojašnjeno je da su dionici među ključnim problemima iskazali problem u nedostatku poduzetničke podrške, odnosno postojanja poduzetničke potporne institucije na području Grada Preloga, ali i susjednih JLS-ova. 
Ukupna vrijednost svih prijavljenih projekata u 2016. godini je viša od 30 milijuna kuna. 

Izvor:
Foto:

Međimurje

Mursko Središće: “Grad niti u vrijeme pandemije nije stao s potporama poduzetnicima i ulagačima”

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ilustracija

Grad Mursko Središće još od 2013. godine početkom godine organizira Susret poduzetnika, gospodarstvenika, obrtnika i OPG-ova s područja Grada, a sve da bi im se prezentirale mjere zapošljavanja, mogućnosti EU fondova i nacionalnih programa, načine prijave na natječaje, te financijske pogodnosti koje mogu iskoristiti. Zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, Susret poduzetnika će se održati u nešto kasnijem terminu, kada to dozvole epidemiološke mjere.

No, iako je ove godine izostalo druženje početkom siječnja, to ne znači da se Grad Mursko Središće odustao od pomoći poduzetnicima. Jedna od mjera kojima im se pomaže je oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o visini investicije. Stope oslobađanje iznose 25, 50, 75 ili čak 100 posto za one poduzetnike koji ulažu više od tri milijuna kuna u nove gospodarske objekte. Grad putem programa kreditiranja subvencionira kamatne stope za investicije privatnog sektora u visini od dva posto, gdje je utvrđena kamatna stopa tri posto i kamatne stope za program poduzetništvo mladih, žena i početnika u visini od 1,5 posto, gdje je utvrđena kamatna stopa 2 posto i to za cijelo vrijeme trajanja kredita. Također, poduzetnicima je zasigurno poticajna i konkurentna cijena zemljišta u gospodarskoj zoni od pet eura, a dokaz tome su rasprodane parcele te u pokrenute inicijativa za proširenje zone. Ulagačima se izlazi u susret prilikom novih gospodarskih investicija promjenom urbanističkog plana i prostorno planskog uređenja.

– Ovakvim konkretnim mjerama Grad želi pomagati lokalnim privrednicima. Poduzetnici itekako aktivno koriste i upoznati su s programima EU fondova i nacionalnim programima, a u tome im pomažu i Grad i Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea, kao i druge konzultantske tvrtke koje su odradile nekoliko uspješnih projekata za poduzetnike. I u vrijeme pandemije gospodarski subjekti oslobođeni su u potpunosti ili djelomično komunalne naknade, a zakupnici javne površine su također djelomično oslobođeni plaćanja korištenja javne površine. Informacije o svim javnim pozivima, natječajima i mjera uvijek su dostupne te se objavljuju na portalima i službenoj gradskoj internetskoj stranici – poručuju iz Grada Murskog Središća.

Nastavite čitati

Međimurje

Zna se plan djelovanja: potresi, poplave, vremenske nepogode, klizišta i epidemije najveće su prijetnje

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ilustracija

Potresi na području Sisačko-međimurske županije još su jednom pokazali kolika je važnost postojanja jasno propisanih procedura djelovanja u takvim i sličnim katastrofičnim situacijama. Važnost što brže normalizacije funkcioniranja ključnih službi i institucija, presudne su u spašavanju ljudskih života i izbjegavanju mogućih nesretnih slučajeva.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Međimurska županija je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Međimursku županiju, procjenjuju se potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

U Smjernicama je navedeno da su potres, poplava, ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature, grmljavinsko nevrijeme, padaline, snijeg i led), epidemije i pandemije te degradacija tla (klizišta) prijetnje od kojih postoji veliki rizik za prostor Međimurske županije. Osim navedenih, prijetnje, odnosno rizici koji mogu uzrokovati velike materijalne štete su i poplave uzrokovane pucanjem brana te industrijske nesreće.

– Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća donesen je Plan djelovanja civilne zaštite za Međimursku županiju. Njime se određuje postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije u otklanjanju posljedica ugroza. Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite odlukom nalaže izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (župan) samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi ili operativnih snaga sustava civilne zaštite kada utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i kada je proglašena velika nesreća – objašnjava Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Međimurja, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Županije. Ugroze mogu biti predvidive, poput poplava ili ekstremnih vremenskih uvjeta ili pak nepredvidive, kao što su potres, epidemije i pandemije, klizišta i industrijske nesreće. Za slučaj predvidivih ugroza župan uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite po nastanku istih.

– Stožer civilne zaštite kao savjetodavno tijelo obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Kada se sustav civilne zaštite aktivira na razini gradova i općina, sustav civilne zaštite na područnoj županije postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Temeljem zahtjeva lokalne razine, regionalna razina usklađuje pružanje materijalne i druge pomoći lokalnoj razini pogođenoj velikom nesrećom – pojašnjava Grivec.

HGSS

Nakon regionalne razine i sustav civilne zaštite na državnoj razini postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Nakon što je aktivirala sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz svoje nadležnosti koje su se pokazale nedostatne u sprečavanju, odnosno otklanjanju posljedici u velikim nesrećama, Međimurska županija može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s državne razine putem Centra 112.

– Veliku nesreću na području svoje nadležnosti proglašava izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno župan, na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite ili Ministarstva unutarnjih poslova. Župan donosi odluku i o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite – zaključuje Josip Grivec.

Borba protiv stvarne ugroze

Kako sustav funkcionira u praksi, najbolje dokazuje primjer djelovanje u slučaju epidemije koronavirusa. Stožer civilne zaštite Međimurske županije te gradski i općinski stožeri aktivirani su temeljem naloga Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Konkretno uz aktivnosti vezane uz COVID-19, u rad županijskoga Stožera uključivani su ravnateljica Ljekarne Čakovec, epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, liječnici specijalisti, pročelnici nadležnih upravnih odjela i drugi. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, s gradskim i općinskim stožerima, zdravstvenim institucijama i svim ostalim operativnim snagama koje su bile uključene u aktivnosti u cilju suzbijanja bolesti COVID-19, odvija se telefonom, odnosno mobitelom, e-poštom, preko WhatsApp i Viber grupe, neposrednim kontaktom, radiouređajem, odnosno sustavom TETRA te video konferencijom. Sve operativne snage redovno obnavljaju opremu i imaju je u dovoljnim količinama. Također, redovito se osposobljavaju i to formalnim i neformalnim obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, uvježbavanjem, treninzima i vježbama, na savjetovanjima, radionicama i tečajevima.

– Slijedom navedenoga može se zaključiti da sustav civilne zaštite na području Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih operativnih i ostalih gotovih snaga koje se i zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – poručuje Josip Grivec.

Grad Čakovec provjerava stanje javnih objekata

Grad Čakovec je potaknut nedavnim događanjima uzorkovanima razornim potresima na području Siska, Petrinje i čitave Banije, pristupio dodatnim provjerama nekih javnih objekata, pa se tako uz I. osnovnu školu provjeravaju i zgrade područnih škola u Novom Selu Rok i Krištanovcu.

– Ostale građevine obrazovnih ustanova na području Grada Čakovca građene su nakon 1964. godine, što znači da zadovoljavaju sve propise i tehničke regulative seizmičke otpornosti. Isto tako, nevezano uz potrese, redovno se provjeravaju i prema potrebi zamjenjuju dimnjaci na školskim zgradama što spada u redovito održavanje javnih objekata na području Grada Čakovca – informirali su iz Grada Čakovca.

Nastavite čitati