Radi izvršenja obaveza iz Zakona o vodnim uslugama, na svojoj 26. sjednici održanoj 16. prosinca ove godine, Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec donijelo je Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga.

>> Varkomu zasad izmaknulo pripajanje križevačkih Vodnih usluga

Trgovačko društvo „Varkom“ d.d. iz Varaždina javni je isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Gornji Kneginec. Slijedom navedenog, u četvrtak, 19. prosinca, u prostorijama Općine Gornji Kneginec općinski načelnik Goran Kaniški i direktor Varkom-a Željko Bunić potpisali su Sporazum o prijenosu komunalnih vodnih građevina javnom isporučitelju vodnih usluga.

Sukladno Sporazumu prenosi se sustav za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda u naseljima Gornji Kneginec, Donji Kneginec, Turčin i dijelu naselja Varaždin Breg. Izgrađeni sustav je mješovitog tipa, a izgrađeni su cjevovodi ukupne dužine 28 kilometara. Evidentirana vrijednost komunalnih vodnih građevina sa svim pripadajućim uređajima i opremom u poslovnim knjigama Općine Gornji Kneginec na dan 01.10.2019. godine iznosi 33,4 milijuna kuna (nabavna vrijednost), 11,5 milijuna kuna (otpisana vrijednost) i 21,8 milijuna kuna (sadašnja vrijednost).

Varkom je dužan komunalne vodne građevine održavati trajno u stanju funkcionalne sposobnosti, te njima upravljati i osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Gornji Kneginec sukladno načelima, uvjetima i na način kako je to propisano zakonom. Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti mogu biti predmetom ovrhe, a njihov promet ograničen je sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama kojima su regulirana ograničenja na komunalnim vodnim građevinama. Komunalne vodne građevine ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodnih usluga izlučuju natrag u vlasništvo Općine Gornji Kneginec.
Po potpisu ovog Sporazuma i dovršetkom radova na izgradnji kanalizacije u sklopu Aglomeracije Varaždin, u funkciju će se staviti kompletni sustav kanalizacije na području općine, započeti će s radom Prepumpna stanica Kneginec izgrađena na rijeci Plitvici posredstvom koje će se otpadne vode s područja općine dopremiti do istočnog kanalizacijskog kolektora Grada Varaždina i dalje do uređaja za mehaničko i biološko pročišćavanje.

Izgradnju Prepumpne stanice „Kneginec“, čija vrijednost je 9,2 milijuna kuna, sufinancirali su nadležno Ministarstvo i Hrvatske vode.
Nakon puštanja u pogon prepumpne stanice Kneginec, tijekom 2020. godine građani će se početi priključivati na sustav odvodnje i sa sanitarnim vodama, a sve sukladno odobrenju Varkoma i Općine Gornji Kneginec.

Također, Općina i Varkom sklopili su Sporazum o sufinanciranju radova na izgradnji komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Općine Gornji Kneginec.
Predmet Sporazuma je izgradnja sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda i to: odvojak Ulice bana Jelačića u Gornjem Knegincu (potrebna izgradnja 300 m gravitacijskog cjevovoda DN 200 mm i tlačnog cjevovoda DN 90 mm dužine 240 m te prepumpna stanica), odvojak ulice Ante Starčevića u Gornjem Knegincu (potrebna izgradnja gravitacijskog cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda DN 300 mm dužine 150 m), nastavak izgradnje sekundarne mreže u Radničkoj i Kučanskoj ulici u Donjem Knegincu (potrebna je izgradnja kanalizacijskog cjevovoda DN 200 mm i 300 mm ukupne dužine 900 m) te nastavak izgradnje sekundarne mreže u Ulici Ante Starčevića i Topličke ulice u Gornjem Knegincu (potrebna je izgradnja kanalizacijskog cjevovoda DN 200 mm i 300 mm ukupne dužine 845 m).

Navedeno uključuje izradu projektne dokumentacije, rješavanje vlasničkih odnosa i izgradnju građevina. Izgraditi će se i kanalizacijski priključci korisnika zaključno s kontrolnim revizionim oknom na parceli korisnika. Ukupna vrijednost radova koji su predmet ovog sporazuma iznosi 4.200.000,00 kuna, a financirati će se iz naknade za razvoj, sredstava Hrvatskih voda i dio iz sredstava proračuna Općine ako se za isto ukaže potreba. Za građane će i dalje priključivanje na kanalizacijski sustav biti besplatno, te će se samo mjesečno plaćati odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda prema cjeniku na koji prethodnu suglasnost mora dati Općina Gornji Kneginec, a obračunavati će se sukladno mjesečnoj količini isporučene pitke vode u pojedino domaćinstvo.

 

Komentari

Komentara