Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – ispostava Mursko Središće posluje na novoj adresi: Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće (nekadašnja zgrada Gradske uprave).

Radno vrijeme ispostave ponedjeljkom, utorkom i srijedom je od 8 do 15 sati te petkom od 8 do 13 sati. Četvrtkom se ne primaju stranke. Kontaktni broj ispostave je 099/209-2614.

U ispostavi Mursko Središće moći će se obavljati poslovi u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za područja Grada Murskoga Središća, Općine Selnice, Općine Svetog Martina na Muri, Općine Štrigove te Općine Vratišinca.

Poslovi koji se mogu obavljati obuhvaćaju izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju, te davanje stručnih mišljenja u svezi uvjeta i mogućnosti legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada; izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina prema važećim dokumentima prostornog uređenja i dokumentima prostornog uređenja važećim dana 24. srpnja 1991. godine; izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine; izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine.

Od 2021. godine obavljat će se i poslovi koji obuhvaćaju izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama građevinskih dozvola, rješenja o produženju važenja građevinskih dozvola, rješenja o ukidanju i/ili poništenju građevinskih dozvola; izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produženju važenja lokacijskih dozvola; izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica; izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole; izdavanje obavijesti o zaprimljenim prijavama početka građenja, nastavka građenja i prijavama uklanjanja građevina; izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojeg je izgrađena građevina, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja i ostalim prostornim planovima i izdavanje predmetnih potvrda te obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

Ukoliko se stranke, odnosno građani zateknu ili obrate u sjedište Upravnog odjela u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, zahtjeve će moći podnijeti i u sjedištu Upravnog odjela u Čakovcu, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 2, koji će se nakon zaprimanja, proslijediti u ispostavu Mursko Središće i o istome obavijestiti.

Matični ured

Na istoj adresi poslovat će i Matični ured Mursko Središće.

Radno vrijeme Matičnog ureda od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 14 sati. Kontaktni broj je 040/543-600, a e-mail adresa mu.sredisce@medjimurska-zupanija.hr.

U Matičnom uredu Mursko Središće građani mogu obaviti sljedeće: temeljni upisi činjenice rođenja u maticu rođenih; sklapanja braka i temeljni upisi činjenice sklapanju braka u maticu vjenčanih; temeljni upisi činjenica smrti u maticu umrlih; temeljni upisi činjenica nastalih u inozemstvu; izdavanje javnih isprava – izvadaka i potvrda iz državnih matica; izdavanje domovnica iz knjige državljana; svi poslovi vezani za vođenje registra životnog partnerstva osoba istog spola; zaprimanje zahtjeva za promjene osobnog imena te sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinske rasprave.

Komentari

Komentara